پرتو درمانی

سرطان تخمدان

سرطان تخمدان

وقتی یک گروه سلول های نابهنجار رشد می کنند و از کنترل خارج می شوند و توده ای یا (برآمدگی) را تشکیل می دهند که به آن تومور می گویند، سرطان به

وجود می آید. سه نوع سرطان تخمدان وجود دارد.

بیشتر بخوانید